PROFIL SPOLOČNOSTI

Od svojho vzniku v roku 1992 sa naša spoločnosť orientuje najmä na vývoj informačných systémov pre oblasť výroby, logistiky a riadenia procesov. Toto smerovanie vyplynulo z profesného zamerania jej zakladateľov, ktorí sa v súčasnosti naďalej aktívne zúčastňujú na manažmente projektov, analýzach a návrhu riešení. Dlhodobo sa profilujeme ako profesionálny „software house“ s výhradnou orientáciou na zákazkový vývoj softvéru a služby s tým súvisiace. Základný tím tvorí cca. 20 „in-house“ softvérových vývojárov s trvalým pracovným pomerom, ktorí kontinuálne pracujú na našich projektoch, čim je zabezpečená stabilita potrebného know-how.

Vynakladáme veľké úsilie na vytváranie globálne užitočných riešení a zapájame do tohoto procesu spolupracovníkov z viacerých regiónov Slovenska. Okrem centrály v Bratislave máme pobočku v Liptovskom Mikuláši.

Za našu prednosť považujeme pružnosť, spoľahlivosť a rýchle odozvy, a to aj vďaka používaniu agilných metód softvérového inžinierstva. Vo všetkých fázach softvérového projektu máme schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám a flexibilne tak reagovať na meniace sa podmienky.

Korektné vzťahy založené na dôvere otvárajú našim zákazníkom priestor pre vývoj vlastných, špecifických riešení, ako aj ich údržbu a ďalší rozvoj. Vytvorenie spoločného tímu, spolupráca, spojenie znalostí a kreativity, to všetko sú záruky synergického efektu, ktorého výsledkom je úspešne a načas realizovaný projekt.

Veľký dôraz kladieme najmä na užitočnosť našich produktov a služieb. Úprimne veríme, že aj našim pričinením dosahujú naši partneri nadštandardné výsledky v oblastiach svojho podnikania.

NAŠE PORTFÓLIO

VÝVOJ A ÚDRŽBA SOFTVÉROVÝCH RIEŠENÍ

Za prvoradú pri vývoji SW považujeme detailnú znalosť procesov na ktorých podporu sú naše riešenia určené.
Pri vytváraní softvérových riešení sa orientujeme najmä na výrobné procesy ako logistika, organizácia výroby, riadenie výroby a ich optimalizácia, a tiež na takzvané BI riešenia.
Z hľadiska technologického sa orientujeme na moderné technológie s preferenciou otvorených nástrojov a riešení.
Preferujeme WEB orientované technológie a open source produkty.

TECHNICKÁ POMOC A PORADENSTVO

Technické poradenstvo a technickú pomoc poskytujeme v oblasti znalosti biznis a výrobných procesov, ako aj technologických znalostí z oblasti IT.
Ako firma sme od počiatku profesne orientovaní na technológie riadenia výrobných procesov.
Vďaka takmer 30 ročnej spolupráci s Volkswagen Slovakia sme si postupne vybudovali rozsiahle know-how v oblasti automotive.

TECHNICKÁ PODPORA 2. A 3. ÚROVNE

Od začiatku sa orientujeme na vytvorenie tímu pre Hotline z našich najschopnejších spolupracovníkov.
Kritéria pre ich výber sú najmä dlhodobé skúsenosti s vývojom podporovaných systémov, spoľahlivosť, zodpovednosť a rozvaha pri riešení kritických situácii.
Títo ľudia máju neustály kontakt s predmetnými aplikáciami a biznis procesmi pre ktoré sa robí hotline podpora.

PRODUKTY A RIEŠENIA

VÝROBNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Tvoríme takzvané Manufacturing Execution Systems (MES), systémy ktoré poskytujú informácie umožňujúce realizovať optimalizáciu výrobných aktivít.

Vytvoriť integrovaný výrobný informačný systém (MES), znamená zabezpečiť vertikálnu integráciu informačných a riadiacich systémov v podniku, od procesnej až po manažérsku úroveň.

MES poskytuje v reálnom čase dokonalý prehľad o výrobnom procese. Pokrýva zber a archiváciu výrobných údajov v reálnom čase, ich matematické a štatistické spracovanie, komplexnú vizualizáciu, sledovanie a riadenie výroby, podporu riadenia spotreby energie a materiálov, podporu operatívnej údržby atď.

Riešenie potom umožňuje merať efektivitu výrobných procesov a poskytuje manažérom podstatné informácie pre podporu pri rozhodovaní.

REÁLNE EXISTUJÚCE RIEŠENIA IS V OBLASTI AUTOMOTIVE

Máme rozsiahlu znalosť návrhu, údržby a ladenia výkonu relačných databáz pre systémy na podporu rozhodovania (DSS) a dátové sklady (DWH), kde je potrebné vykonávať veľa zložitých výberov, pri ktorých sa spracováva množstvo dát a vyžaduje sa rýchla odpoveď.

Realizovali sme systémy s nepretržitou prevádzkou (24×7) a veľkým počtom konkurenčných transakcií (OLTP), kde sa vyžaduje vysoká dostupnosť a priepustnosť. Vieme, ako sa vyvarovať  tzv. úzkym hrdlám systému, ktoré sa prejavujú najmä pri náraste zaťaženia IS.

Dôverne poznáme všetky procesy prebiehajúce v automobilovom priemysle. Portfólio našich riešení zahŕňa celý životný cyklus automobilu – od jeho zrodenia vo výrobnom závode, cez distribúciu sieťou importéra, predajcov až po celoživotnú starostlivosť v špecializovaných servisoch.

Naša vízia

CIEĽ SPOLOČNOSTI

Byť užitoční.

NAŠA VÍZIA

Etablovať sa ako globálne centrum inovácií v oblasti podpory výroby, logistiky a optimalizácie, prostredníctvom informačných technológií.

ZÁSADY A PROSTRIEDKY

• Etika
• Spolupráca a synergia
• Angažovaný intelekt zameraný na funkčne krásne riešenia
• Súdobé informačné technológie

KAŽDODENNÉ NASMEROVANIE KAŽDÉHO ČLENA TÍMU

Vytvárať konkrétne riešenia konkrétnych problémov konkrétnych ľudí.